ἐκκλησία, ἡ, -ας 

(名詞)教會、聚會 church, assembly, congregation
(εκκλησια-, 114, ecclesiology = 教會論)

 例句 
弗5:23 ὁ Χριστὸς κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίας.
Christ (is) head of the church.
(基督是教會的頭)

徒19:41 καὶ ταῦτα εἰπὼν ἀπέλυσεν τὴν ἐκκλησίαν.
And after saying these things he dismissed the assembly.
(他說完這些話,便解散聚會)