εὐθύς, -εῖα, -ύ 
①(副詞)立刻、就 immediately; ②(形容詞)直、正 straight, proper (51)

 例句 
可10:52 καὶ εὐθὺς ἀνέβλεψεν.
And immediately he regained sight. (瞎子立刻看見了)

可1:12 Καὶ εὐθὺς τὸ πνεῦμα αὐτὸν ἐκβάλλει εἰς τὴν ἔρημον.
And immediately the Spirit sends him into the wilderness.
(聖靈就把耶穌催到曠野裡去)
注意:εὐθύς表達的是一幕緊接一幕的緊湊。
在和合本中,譯為立刻、隨即、連忙、一、就、忽然⋯⋯等,也有時不譯

徒8:21 ἡ γὰρ καρδία σου οὐκ ἔστιν εὐθεῖα ἔναντι τοῦ θεοῦ.
For your heart is not straight before God. (因為在神面前、你的心不正)

 同根字  εὐθέως