ἔξω 
⓵(副詞)外面 outside, out; ⓶(介繫詞)gen: outside ⋯外面 (63)

 例句 
可3:32 ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἔξω ζητοῦσίν σε.
Behold, your mother and brothers are outside seeking you.
(看哪,你母親和你兄弟們在外邊找你)

路22:62 καὶ ἐξελθὼν ἔξω ἔκλαυσεν πικρῶς.
And going out he wept bitterly. (他就出去痛哭)

可8:23 ἐξήνεγκεν αὐτὸν ἔξω τῆς κώμης.
He led him outside the village. (耶穌把領他到村外)

 同根字 
ἔξωθεν