ἑαυτοῦ, -ῆς, -οῦ 
(第三人稱反身代名詞)他自己 him/her/itself, of one's own
(εαυτο/η-, 319, 原型就是所有格) (參看詞形變化表)

 例句 
弗5:33 ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα οὕτως ἀγαπάτω ὡς ἑαυτόν.
Let each love his own wife in this way as himself.
(各人當愛自己妻子,如同愛自己一樣)

雅2:17 ἐὰν μὴ ἔχῃ ἔργα, νεκρά ἐστιν καθ᾿ ἑαυτήν.
If it would not have works, it is dead according to itself.
(若沒有行為,這信心本身是死的)