ἡμεῖς 
(第一人稱代名詞)我們 we (864) (參看詞形變化表)

 例句 
約壹4:19 ἡμεῖς ἀγαπῶμεν, ὅτι αὐτὸς πρῶτος ἠγάπησεν ἡμᾶς.
We love, because He first loved us.
(我們愛,因為神先愛我們)

太6:11 τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον.
Give our daily bread to us today.
(我們日用的飲食,今日賜給我們)