ἕως 
⓵(連接詞)直到、只要 until, as long as; ⓶(介繫詞)gen: till, to 直到 (146)

 例句 
約21:22 αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι.
I would want him to remain unti I come.
(我要他留下,直到我來)

約9:4 ἡμᾶς δεῖ ἐργάζεσθαι ... ἕως ἡμέρα ἐστίν.
It is necessary for us to work as long as it is day.
(只要是白日,我們就必須作工)

徒1:8 ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς.
till the end of the earth. (直到地極)