ὧδε 
(副詞)在這裡 here (61)

 例句 
可16:6 ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε.
He was raised; he is not here.
(祂已經復活了,不在這裡)

太14:18 ὁ δὲ εἶπεν· φέρετέ μοι ὧδε αὐτούς.
So he said, Bring them to me here.
(耶穌說,拿來這裡給我)