ὅπως 
(連接詞)①表達目的:為了 in order that; ②表達內容:that, how (53)

 例句 
太2:23 ὅπως πληρωθῇ.
in order that it might be fulfilled. (這是為要應驗)

詩119:11 ἐν τῇ καρδίᾳ μου ἔκρυψα τὰ λόγιά σου ὅπως ἂν μὴ ἁμάρτω σοι.
I hid your word in my heart lest I would sin against you.
(我將祢的話藏在心裡,免得我得罪祢)
(:ὅπως + μὴ = lest 以免)

路24:19-20 οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ· … ὅπως τε παρέδωκαν αὐτὸν.
So they said to him … how they delivered him.
(他們就對他說⋯他們如何把祂解去)

 同根字 
πῶς, πως