ὅς, ἥ, ὅ 
(關係代名詞)who, which (1365) (參看詞形變化表)

 例句 
提後1:3 Χάριν ἔχω τῷ θεῷ, ᾧ λατρεύω.
I thank God, whom I serve.
(我感謝神,就是我所事奉的神)
提示:中文沒有關係代名詞,一個譯法是如同這裡「神,就是⋯的神」。
如果關係子句「⋯」不長,就合在一起譯成「我感謝⋯的神」。

可4:9 ὃς ἔχει ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.
(He) who has ears to hear, let him hear!
(有耳可聽的,就應當聽)