ὅσος, -η, -ον 
(相關代名詞)凡⋯都 as many as, who/whatsoever (οσο/η-, 110)

 例句 
羅8:14 ὅσοι γὰρ πνεύματι θεοῦ ἄγονται, οὗτοι υἱοὶ θεοῦ εἰσιν.
For whosoever are led by the Spirit of God, these are sons of God.
(因為凡被神的靈引導的,這些人都是神的兒子)

太22:9 ὅσους ἐὰν εὕρητε καλέσατε εἰς τοὺς γάμους.
Invite as many as you would find to the wedding banquet.
(你們去把凡遇見的、都請來赴席)

太28:20 διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν.
teaching them to keep all things whatsoever I commanded you.
(凡我所吩咐你們的,都教訓他們遵守)

 同根字 
πόσος