ὑμεῖς 
(第二人稱代名詞)你們 you (864) (參看詞形變化表)

 例句 
約14:17 ὑμεῖς γινώσκετε αὐτό, ὅτι παρ᾿ ὑμῖν μένει καὶ ἐν ὑμῖν ἔσται.
You know Him, because He abides with you and will be in you.
(你們認識祂,因祂現在與你們同在,將來要在你們裡面)

林後12:14 οὐ γὰρ ζητῶ τὰ ὑμῶν ἀλλὰ ὑμᾶς.
For I do not seek your things but you.
(因我所求的不是你們的財物,而是你們)