ἴδε 
(感嘆詞)看哪 See! Behold! (34)
(這原本是εἶδον的第二人稱單數主動命令語氣,“你看!”,後來被用為感嘆詞)

 例句 
約1:36 ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ.
Behold, the Lamb of God. (看哪,神的羔羊)

約19:26-27 γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου. … ἴδε ἡ μήτηρ σου.
Woman, behold, your son. … Behold, your mother.
(母親,看哪,妳的兒子⋯⋯看哪,你的母親)
注意:這裡ἴδε不是第二人稱單數命令語氣,否則“兒子”、“母親”應用受格:
γύναι, ἴδε τὸν υἱόν σου. … ἴδε τὴν μητέρα σου.
(母親,看妳的兒子⋯⋯看你的母親)

 同根字 
ἰδού