ἰδού 
(感嘆詞)看哪 See! Behold! (200)
(原是ἰδοῦ,εἶδον的第二人稱單數關身命令語氣,“你看!”,後來被用為感嘆詞)

 例句 
啟21:3 ἰδοὺ ἡ σκηνὴ τοῦ θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων.
Behold, the tabernacle of God (is) with men. (看哪,神的帳幕在人間)

太27:51 Καὶ ἰδοὺ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη ἀπ᾿ ἄνωθεν ἕως κάτω εἰς δύο.
And behold, the curtain of the temple was split from top to bottom into two.
(忽然,殿裡的幔子從上到下裂為兩半)

太12:46-47 ἰδοὺ ἡ μήτηρ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἱστήκεισαν ἔξω ...
ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἔξω
.
Behold, his mother and brothers were standing outside...
Behold, your mother and your brothers are standing outside.
(不料,他母親和他弟兄站在外邊⋯看哪,你母親和你弟兄站在外邊)
(注意:一樣的句子,和合本46節譯為“不料”,47節譯為“看哪”)

 同根字 
ἴδε