καγώ 
這是καί + ἐγώ 兩字的綴合 (crasis) (84) [Indeclinable]

 例句 
約10:28 κἀγὼ δίδωμι αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον.
And I give to them eternal life.
(我又賜給他們永生)

約15:9 Καθὼς ἠγάπησέν με ὁ πατήρ, κἀγὼ ὑμᾶς ἠγάπησα.
Just as the Father loved me, I also loved you.
(正如父愛我一樣,我也愛你們)