μαθητής, ὁ, -ou 
(名詞)門徒、學生 disciple, student (μαθητη-, 261)

 例句 
可2:18 οἱ μαθηταὶ Ἰωάννου καὶ οἱ μαθηταὶ τῶν Φαρισαίων νηστεύουσιν,
οἱ δὲ σοὶ μαθηταὶ οὐ νηστεύουσιν
.
John's disciples and the disciples of the Pharisees fast,
but your disciples do not fast.
(約翰的門徒和法利賽人的門徒禁食,你的門徒卻不禁食)

路6:40 οὐκ ἔστιν μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον.
A disciple is not above the teacher.
(學生不能高過先生)

 同根字 
μανθάνω, μαθητεύω, μαθήτρια, μάθημα