μέν 
(連接詞)一方面 on the one hand;(副詞)確實 indeed (179) Postpositive

 例句 
太9:37 μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι.
The harvest (is) great, but the workers few.
(要收的莊稼多,作工的人少)
注意:μὲν… δὲ… = on the one hand… on the other hand… (一方面⋯另一方面⋯)
(當然,翻譯不一定要逐字譯出)

帖前2:18 ἐγὼ μὲν Παῦλος καὶ ἅπαξ καὶ δίς.
Indeed, I, Paul, (tried) again and again.
(的確,我保羅一再[想去])