ὀφθαλμός, ὁ, -οῦ 
(名詞)眼睛 eye, sight (οφθαλμο-, 100, ophthalmology = 眼科)

 例句 
太5:38 ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ καὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος.
An eye for an eye, and a tooth for a tooth.
(以眼還眼,以牙還牙)

彼前3:12 ὀφθαλμοὶ κυρίου ἐπὶ δικαίους.
The Lord's eyes (are) on the righteous.
(主的眼看顧義人)