οὐδέ 
(連接詞)也不、甚至不 and not, not even, neither, nor (οὐ + δέ, 143)

 例句 
約8:11 οὐδὲ ἐγώ σε κατακρίνω..
Neither am I condemning you. (我也不定妳的罪)

約1:25 σὺ οὐκ εἶ ὁ χριστὸς οὐδὲ Ἠλίας οὐδὲ ὁ προφήτης.
You are not Christ, nor Elijah, nor the prophet.
(你不是基督,也不是以利亞,也不是那先知)

羅3:10 οὐκ ἔστιν δίκαιος οὐδὲ εἷς.
There is no righteous man, not even one.
(沒有義人,連一個也沒有)