οὖν 
(連接詞)所以、那麼、就 therefore, so, then (499) Postpositive

 例句 
羅12:1 Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ θεοῦ.
Therefore I urge you, o brothers, by the compassions of God.
(所以弟兄們,我以神的慈悲勸你們)

約9:10 πῶς οὖν ἠνεῴχθησάν σου οἱ ὀφθαλμοί;
How then were your eyes opened?
(那麼你的眼睛是怎麼開的呢)

約11:36 ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι· ἴδε πῶς ἐφίλει αὐτόν.
So the Jews began saying, Behold how he was loving him.
(猶太人就說,看哪,他愛這人是何等懇切)