πάλιν 
(副詞)又、再 again (141)

 例句 
可15:13 οἱ δὲ πάλιν ἔκραξαν· σταύρωσον αὐτόν.
But they again cried-out, Crucify him.
(他們又喊著說,把他釘十字架)

約4:13 πᾶς ὁ πίνων ἐκ τοῦ ὕδατος τούτου διψήσει πάλιν.
Everyone drinking out of this water will thirst again.
(凡喝這水的人、還要再渴)