αἰών, ὁ, -ῶνος 
(名詞)世代 age, eternity, world (αιων-, 122) (參看詞形變化表)

 例句 
路16:8 οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου φρονιμώτεροι.
The sons of this age are more shrewd. (今世之子更為聰明)
(注意αἰών可表達時間「這世代」(this age),也可表達空間「這世界」(this world))

約9:32 ἐκ τοῦ αἰῶνος οὐκ ἠκούσθη
From eternity it was not heard… (從創世以來、未曾聽過⋯)

片語 εἰς τὸν αἰῶνα = εἰς τοὺς αἰῶνας = forever (直到永遠)
羅11:36 αὐτῷ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας.
To Him (be) the glory forever. (願榮耀歸給祂、直到永遠)

 同根字 αἰώνιος