ἀνήρ, ὁ, ἀνδρός 
(名詞)人、男人、丈夫 man, male, husband (ανερ-, 216) (參看詞形變化表)

 例句 
雅1:12 Μακάριος ἀνὴρ ὃς ὑπομένει πειρασμόν.
Blessed (is) a man who endures a trial.
(忍受試探的人是有福的)

可10:2 Φαρισαῖοι ἐπηρώτων αὐτὸν εἰ ἔξεστιν ἀνδρὶ γυναῖκα ἀπολῦσαι.
The Pharisees asked him if it is lawful for a man to divorce the wife.
(法利賽人問祂,男人休妻可以不可以)

約4:16 ὕπαγε φώνησον τὸν ἄνδρα σου καὶ ἐλθὲ ἐνθάδε.
Go call your husband and come here. (去叫妳丈夫來這裡)