χάρις, ἡ, χάριτος 
(名詞)恩典 grace, favor, kindness (χαριτ-, 155) (參看詞形變化表)

 例句 
林後12:9 καὶ εἴρηκέν μοι· ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου.
And he has said to me, My grace is enough to you.
(祂對我說,我的恩典彀你用的)

路1:30 μὴ φοβοῦ, Μαριάμ, εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ θεῷ.
Do not fear, Mary, for you found favor with God.
(馬利亞,不要怕,妳在神面前已經蒙恩了)

提後1:3 Χάριν ἔχω τῷ θεῷ, ᾧ λατρεύω.
I thank God, whom I serve. (我感謝神,就是我所事奉的神)
  片語 ἔχω χάριν = to have gratitude toward someone (感謝)  

 同根字 
χαρίζομαι, χαριτόω, χάρισμα, χάριν