δώδεκα 
(形容詞)十二 twelve (75) [Indeclinable] (參看數字表)

 例句 
雅1:1 Ἰάκωβος … ταῖς δώδεκα φυλαῖς ταῖς ἐν τῇ διασπορᾷ χαίρειν.
James … to the twelve tribes in the diaspora. Greetings.
(雅各請散住十二個支派之人的安) (δώδεκα例句)

約6:67 εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς τοῖς δώδεκα.
Therefore Jesus said to the twelve.
(耶穌對那十二[門徒]說)
(注意οἱ δώδεκα = the twelve,指十二使徒)