ἤδη 
(副詞)已經 already, now (61)

 例句 
腓3:12 Οὐχ ὅτι ἤδη ἔλαβον ἢ ἤδη τετελείωμαι.
Not that I already obtained or I have already been perfected.
(這不是說,我已經得著了、已經完全了)

路14:17 ἔρχεσθε, ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐστιν.
Come, because it is now ready.
(來吧,都準備好了)