ἐλπίς, ἡ, -ίδος 
(名詞)希望 hope, expectation (ελπιδ-, 53)

 例句 
徒28:20 ἕνεκεν γὰρ τῆς ἐλπίδος τοῦ Ἰσραὴλ τὴν ἅλυσιν ταύτην περίκειμαι.
For because of the hope of Israel I am bound this chain.
(我是為以色列的盼望、被這鍊子捆鎖)

林前13:13 Νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα.
But now remains faith, hope, love, these three things.
(如今常存的有信、望、愛、這三樣)

 同根字 ἐλπίζω