εἷς, μία, ἕν 
(形容詞)一 one (εν/μια-, 344) (參看詞形變化表;另參數字表)

 例句 
約8:41 ἕνα πατέρα ἔχομεν τὸν θεόν.
We have one father, God.
(我們[只]有一位父,就是神)

弗4:5 εἷς κύριος, μία πίστις, ἓν βάπτισμα.
One Lord, one faith, one baptism.
(一主、一信、一洗)
(注意:三個性別全用到了)

 同根字 
οὐδείς, μηδείς