ὕδωρ, τό, ὕδατος 
(名詞)水 water (υδατ-, 76, hydraulic = 水力的) (參看詞形變化表)

 例句 
徒8:36 ἰδοὺ ὕδωρ, τί κωλύει με βαπτισθῆναι;
Behold, water, what hinders me to be baptized?
(看哪,[這裡有]水,有甚麼阻礙我受洗呢)

太14:28 Κύριε, εἰ σὺ εἶ, κέλευσόν με ἐλθεῖν πρός σε ἐπὶ τὰ ὕδατα.
Lord, if you are, command me to come to you on the water.
(主,如果是祢,請叫我從水面上走到祢那裡去)
(注意:猶太人習慣把「水」表達成複數的)