μηδείς, -δεμία, -δέν 
(形容詞)沒(人、事物) no one, nothing (μη[δε] + εν/μια-, 90)

 例句 
可7:36 καὶ διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ λέγωσιν.
And he ordered them that they should say to no one.
(耶穌囑咐他們不要告訴人)

腓4:6 μηδὲν μεριμνᾶτε.
Be anxious of nothing. (你們應當一無罣慮)

 同根字 εἷς