μήτηρ, ἡ, μητρός 
(名詞)母親 mother (μητερ-, 83)
遵循πατήρ的變化
μήτηρ, μητρός, μητρί, μητρα, μητρες, μητρων, μητρσιν, μητρας

 例句 
弗6:2 τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα.
Honor your father and mother. (你要孝敬父母)

路1:15 πνεύματος ἁγίου πλησθήσεται ἔτι ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ.
He will be filled of the Holy Spirit even from his mother's womb.
(他從母腹時就將被聖靈充滿)