οὐδείς, -δεμία, -δέν 
(形容詞)沒(人、事物) no one, nothing (ου[δε] + εν/μια-, 234)

 例句 
約1:18 θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε.
No one has ever seen God. (從來沒有人見過神)

約16:24 ἕως ἄρτι οὐκ ᾐτήσατε οὐδὲν ἐν τῷ ὀνόματί μου.
Until now you did not ask anything in my name.
(直到現在,你們不曾奉我的名求過任何事)
注意:中文或英文,兩個否定會彼此抵消,希臘文則非如此。
因此這句的兩個否定οὐκ與οὐδὲν,若我們譯出οὐκ的否定,
οὐδὲν就不能再成否定的nothing (沒有事),只能譯成anything (任何事)。

 同根字 εἷς