πᾶς, πᾶσα, πᾶν 
(形容詞)每、凡、所有、一切的 every, all (παντ/πασα-, 1244)
(參看詞形變化表)

 例句 
約壹3:9 Πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ θεοῦ ἁμαρτίαν οὐ ποιεῖ.
Everyone begotton from God does not practice sin.
(凡從神生的、就不犯罪)

彼前5:7 πᾶσαν τὴν μέριμναν ὑμῶν ἐπιρίψαντες ἐπ᾿ αὐτόν.
casting all your anxiety upon him. (把你們一切的憂慮卸給神)
(注意πᾶς在修飾用法時,可以放在所修飾的名詞前面或後面,但通常都沒有冠詞)

 同根字 
ἅπας, ἅπαξ, πάντως