πατήρ, ὁ, πατρός 
(名詞)父親、祖先 father, ancestor (πατερ-, 413, patriarch = 族長) (參看詞形變化表)

 例句 
約10:38 ἐν ἐμοὶ ὁ πατὴρ κἀγὼ ἐν τῷ πατρί.
The Father (is) in me and I in the Father.
(父在我裡面,我也在父裡面)

約6:31 οἱ πατέρες ἡμῶν τὸ μάννα ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήμῳ.
Our fathers ate manna in the wilderness.
(我們的祖宗在曠野喫過嗎哪)

 同根字 ὀνομάζω