περί 
(介繫詞)⓵ gen: concerning, about 關於⋯; ⓶ acc: around 在⋯周圍、大約
(333, perimeter = 圓周)

 例句 
約2:21 ἐκεῖνος δὲ ἔλεγεν περὶ τοῦ ναοῦ τοῦ σώματος αὐτοῦ.
But that One was speaking about the temple of his body.
(但那位說的是關於祂身體的殿)

可3:32 καὶ ἐκάθητο περὶ αὐτὸν ὄχλος.
And a crowd was sitting around him. (群眾在耶穌周圍坐著)

 更多例句,見《常見的介繫詞》講義