πίστις, ἡ, πίστεως 
(名詞)信心、信實、信仰 faith, faithfulness, belief (πιστι-, 243) (參看詞形變化表)

 例句 
路17:5 πρόσθες ἡμῖν πίστιν.
Add faith to us. (求主加增我們的信心)

羅3:3 μὴ ἡ ἀπιστία αὐτῶν τὴν πίστιν τοῦ θεοῦ καταργήσει;
Their unbelief will not nullify the faithfulness of God, will it?
(難道他們的不信、就廢掉神的信實嗎)

提後4:7 τὴν πίστιν τετήρηκα.
I have kept the faith. (這信仰我守住了)

 同根字 
πιστεύω, πιστός, ἀπιστία