πόλις, ἡ, -εως 
(名詞)城邑 city (πολι-, 162, metropolis = "mother-city" 中心都市)

 例句 
來13:14 οὐ γὰρ ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν
ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν
.
For we have no lasting city here, but we seek the (city) about to come.
(我們在這裡沒有永存的城,我們乃是尋求那座將要來的[城])

太8:34 καὶ ἰδοὺ πᾶσα ἡ πόλις ἐξῆλθεν εἰς ὑπάντησιν τῷ Ἰησοῦ.
And behold, the whole city came out into meeting with Jesus.
(看哪,合城[的人]都出來迎見耶穌)