σάρξ, ἡ, σαρκός 
(名詞)肉體 flesh, body (σαρκ-, 147) (參看詞形變化表)

 例句 
約1:14 Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο.
And the Word became flesh. (道成了肉身)

加5:17 ἡ γὰρ σὰρξ ἐπιθυμεῖ κατὰ τοῦ πνεύματος, τὸ δὲ πνεῦμα κατὰ τῆς σαρκός.
For the flesh desires against the Spirit, and the Spirit against the flesh.
(因為肉體要的與聖靈相對,聖靈[要的]與肉體相對)
(注意:和合本這裡把σάρξ譯為「情慾」)

路3:6 καὶ ὄψεται πᾶσα σὰρξ τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ.
And every flesh will see the salvation of God.
(所有人都要看見神的救恩)
(注意:和合本這裡σάρξ譯為「有血氣的」,其實就是指「人」)

 另參《字義研讀》