σῶμα, τό, -ματος 
(名詞)身體 body (σωματ-, 142) (參看身體歌[Soma Song])

 例句 
林前11:24 τοῦτό μού ἐστιν τὸ σῶμα τὸ ὑπὲρ ὑμῶν.
This is my body (which is) for you.
(這是我的身體、為你們[捨]的)

西1:18 καὶ αὐτός ἐστιν ἡ κεφαλὴ τοῦ σώματος τῆς ἐκκλησίας.
And He himself is the head of the body, the church.
(祂是身體——亦即教會——的頭)

林前5:3 ἐγὼ μὲν γάρ, ἀπὼν τῷ σώματι παρὼν δὲ τῷ πνεύματι.
For I, being absent in body, but being present in spirit.
(我身子雖不在你們那裡,心卻在你們那裡)