σύν 
(介繫詞)dat: together with 與⋯一起 (128)

 例句 
西2:13 συνεζωοποίησεν ὑμᾶς σὺν αὐτῷ.
He made you alive together with him.
(神叫你們與基督一同活過來)

加5:24 τὴν σάρκα ἐσταύρωσαν σὺν τοῖς παθήμασιν καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις.
They crucified the flesh along with its passions and desires.
(他們把肉體、連同肉體的邪情私慾、一起釘在十字架上)