τέκνον, τό, -ου 
(名詞)孩子、子孫 child, descendant (τεκνο-, 99)

 例句 
羅8:16 αὐτὸ τὸ πνεῦμα συμμαρτυρεῖ τῷ πνεύματι ἡμῶν ὅτι ἐσμὲν τέκνα θεοῦ.
The Spirit himself co-testifies with our spirit that we are children of God.
(聖靈自己與我們的心同證:我們是神的孩子)

提前1:18 Ταύτην τὴν παραγγελίαν παρατίθεμαί σοι, τέκνον Τιμόθεε.
I entrust this command to you, (my) child Timothy.
(我兒提摩太啊,我將這命令交託你)

約8:39 εἰ τέκνα τοῦ Ἀβραάμ ἐστε, τὰ ἔργα τοῦ Ἀβραὰμ ἐποιεῖτε.
If you are children of Abraham, you would do the works of Abraham.
(你們若是亞伯拉罕的子孫,就必行亞伯拉罕所行的事)

 同根字 τεκνίον