θέλημα, τό, -ματος 
(名詞)旨意、意願 will, desire (θεληματ-, 62)

 例句 
太6:10 γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς.
Let your will happen also on earth, as in heaven.
(願祢的旨意行在地上、如同行在天上)

路22:42 πλὴν μὴ τὸ θέλημά μου ἀλλὰ τὸ σὸν γινέσθω.
Yet not my will, but yours be done.
(然而不要我的意思、而是祢的意思成就)

 同根字 θέλω