τις, τι 
(不定代名詞)某、些、任何(人,事物) some, certain, anyone/thing (τιν-, 525) (參看詞形變化表)

 例句 
路15:11 ἄνθρωπός τις εἶχεν δύο υἱούς. (浪子的比喻是這樣開始)
A certain man had two sons.
(和合本:一個人有兩個兒子. 新譯本:某人有兩個兒子)
(注意:中文常常把「某人」譯成:一個人、有人、人)

林前9:22 πάντως τινὰς σώσω.
By all means I may save some. (無論如何,我總要救些人)

約10:28-29 οὐχ ἁρπάσει τις… οὐδεὶς δύναται ἁρπάζειν
Not anyone will snatch… No one is able to snatch away…
(沒有任何人能奪去⋯沒有人能奪去⋯)
(比較:28節用οὐ + τις,29節用οὐδείς,意思相同,和合本都是“誰也不能奪去”)