τίς, τί 
(疑問代名詞)誰、什麼、為什麼 who? what? which? why? how? (τιν-, 555) (參看詞形變化表)

 例句 
羅8:35 τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ;
Who will separate us from the love of Christ?
(誰能使我們與基督的愛隔絕呢)

路8:30 ἐπηρώτησεν δὲ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς· τί σοι ὄνομά ἐστιν;
Now Jesus asked him, What is a name to you?
(耶穌問他,你名叫甚麼)

徒9:4 Σαοὺλ Σαούλ, τί με διώκεις;
Saul, Saul, why do you persecute me?
(掃羅,掃羅,你為甚麼逼迫我)