ἀλήθεια, ἡ, -ας 
真理 truth (αληθεια-, 109)

 例句 
約17:17 ἁγίασον αὐτοὺς ἐν τῇ ἀληθείᾳ· ὁ λόγος ὁ σὸς ἀλήθειά ἐστιν.
Sanctify them by the truth. Your word is truth.
(求祢用真理使他們成聖.祢的道就是真理)

約16:7 ἀλλ᾿ ἐγὼ τὴν ἀλήθειαν λέγω ὑμῖν.
But I tell you the truth.
(然而我將實話告訴你們)

 同根字 
ἀληθής, ἀληθινός, ἀληθῶς, ἀληθεύω