χείρ, ἡ, χειρός 
手 hand, arm, finger (χειρ-, 177)
(參看 詞形變化表)

 例句 
路23:46 πάτερ, εἰς χεῖράς σου παρατίθεμαι τὸ πνεῦμά μου.
Father, into your hands I commit my spirit.
(父阿,我將我的靈魂交在祢手裡)

林後11:33 ἐξέφυγον τὰς χεῖρας αὐτοῦ.
I escaped (out of) his hands. (我逃脫了他的手)