δικαιοσύνη, ἡ, -ης 
義 righteousness, justice (δικαιοσυνη-, 92)

 例句 
太6:33 ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ.
But seek first the kingdom of God and his righteousness.
(你們要先求祂的國和祂的義)

太6:1 Προσέχετε τὴν δικαιοσύνην ὑμῶν μὴ ποιεῖν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων.
Pay attention not to do your righteousness in front of men.
(你們要小心不將善事行在人的面前)

來11:33 οἳ διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην.
who through faith conquered kingdoms, brought about justice.
(他們因著信、制伏了敵國、行了公義)

 同根字 
δίκαιος, δικαιόω, δικαίωμα, δικαστής