εἰρήνη, ἡ, -ης 
平安、和平 peace (ειρηνη-, 92)

 例句 
可5:34 ὕπαγε εἰς εἰρήνην.
Go into peace. (妳平平安安的回去罷)

加5:22 ὁ δὲ καρπὸς τοῦ πνεύματός ἐστιν ἀγάπη χαρὰ εἰρήνη
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience…
(聖靈所結的果子就是仁愛、喜樂、和平⋯)

羅5:1 εἰρήνην ἔχομεν πρὸς τὸν θεὸν.
We have peace with God. (我們與神和好)