ἐνώπιον 
(介繫詞)gen: before 在⋯之前 (94)

 例句 
林前8:21 οὐ μόνον ἐνώπιον κυρίου ἀλλὰ καὶ ἐνώπιον ἀνθρώπων.
Not only before the Lord but also before men.
(不但在主面前、就在人面前[也是這樣])

路1:76 προπορεύσῃ γὰρ ἐνώπιον κυρίου ἑτοιμάσαι ὁδοὺς αὐτοῦ.
For you shall go before the Lord to prepear his ways.
(你要行在主的前面,豫備祂的道路)