ἐπαγγελία, ἡ, -ας 
應許 promise (επαγγελια-, 52)

 例句 
徒2:39 ὑμῖν γάρ ἐστιν ἡ ἐπαγγελία.
For the promise is for you.
(因為這應許是給你們的)

弗1:13 ἐσφραγίσθητε τῷ πνεύματι τῆς ἐπαγγελίας τῷ ἁγίῳ.
You were sealed with the Holy Spirit of promise.
(你們受了所應許的聖靈為印記)

 同根字 
ἐπαγγέλλομαι, ἐπάγγελμα