γυνή, ἡ, γυναικός 
女人、妻子 woman, wife (γυναικ-, 215, gynecology = 婦科) (參看 詞形變化表)

 例句 
加4:4 ἐξαπέστειλεν ὁ θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός.
God sent forth his son, born out of a woman.
(神差來祂的兒子,由女子生出來)

林前11:3 παντὸς ἀνδρὸς ἡ κεφαλὴ ὁ Χριστός ἐστιν, κεφαλὴ δὲ γυναικὸς ὁ ἀνήρ.
The head of every man is Christ, but the head of a woman (is) the husband.
(和合本:基督是各人的頭.男人是女人的頭)
注意ἀνήργυνή的翻譯常常引起爭議,要小心!
例如和合本這裡譯為「男人是女人的頭」,
但弗5:23譯為「丈夫是妻子的頭」(參見κεφαλή例句)。
那麼保羅的看法是,女人要順服所有男人,還是只要順服自己丈夫?